Honda Road Safety for Kids ปลูกฝังความปลอดภัยและวินัยจราจร

MGBanner 900x90px

HondaCivicBanner900x90

900x90 Preview

New Range Rover Velar 18MY Gear Web Banner 1

ISUZU MuX Financial 900x90

 
 
  P001  
  540 Download
Download
Read On PDF
 
 
 

bridgestone

  • Home
  • News & Event
  • Honda Road Safety for Kids ปลูกฝังความปลอดภัยและวินัยจราจร

Honda Road Safety for Kids ปลูกฝังความปลอดภัยและวินัยจราจร

Honda Road Safety for Kids ปลูกฝังความปลอดภัยและวินัยจราจร

Honda Road Safety for Kids in Chiang Mai

BANGKOK 11 SEP 2018

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “Honda Road Safety for Kids” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นำคณะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากฮอนด้า เข้าอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่เยาวชนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Collision Free Society) ตามวิสัยทัศน์ปี 2030 ของฮอนด้า พร้อมเดินหน้าขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศ

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 001

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฎิบัติการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทผู้ผลิตยนตรกรรม ฮอนด้าตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาโดยตลอดโดยได้เริ่มดำเนินการรณรงค์และเผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ฮอนด้าจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 คือ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป นักศึกษา 

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 008

รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผ่านโครงการ “Honda Dream Road ถนนในฝัน...ถนนปลอดอุบัติเหตุ” และได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยแต่ละปีอุบัติเหตุบนท้องถนนได้คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนไปจำนวนมาก ฮอนด้าได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงจัดตั้งโครงการ  “Honda Road Safety For Kids”      

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 002

ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัยจราจร รวมถึงเป็นการวางรากฐานเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชน โดยปรับหลักสูตรให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การข้ามถนนอย่างปลอดภัย การเอาตัวรอดเมื่อต้องติดอยู่ในรถ สำหรับในปีนี้ เริ่มต้นโครงการฯที่จังหวัดเชียงใหม่ 

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 003

เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปริมาณรถหนาแน่น รวมถึงศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุระบุว่าติด 1 ใน 5 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด นอกจากนี้ยังวางแผนขยายโครงการไปยังโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงต่อยอดไปยังผู้จำหน่ายฮอนด้า เพื่อสร้างสังคมปลอดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์      ของฮอนด้าปี 2030” 

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 004

สำหรับโครงการ “Honda Road Safety for Kids” เป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ รวมแล้วกว่า 2,667 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนอายุ 3-6 ปี, อายุ 7-14 ปี และอายุ 15-18 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเยาวชน  

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 006

โดยริเริ่มพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้โดยง่าย ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอด อันจะสามารถนำไปใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่ได้ขยายโครงการไปยังนักเรียนระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3 จำนวนกว่า 500 คน ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ จังหวัดเชียงใหม่

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 010

อาจารย์ปัญญา สกุลปั้นทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนปรินส์-รอยแยลส์วิทยาลัย กล่าวว่า “โครงการนี้ถือเป็นการสร้างทักษะในการใช้ชีวิตประจำวันให้กับเด็กทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กจดจำได้ง่าย เช่น การโดยสารรถยนต์ การใช้ถนนอย่างปลอดภัย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการป้องกันไว้ก่อนเกิดเหตุ ทั้งยังสามารถต่อยอดความปลอดภัยไปยังครอบครัว เพราะเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปเล่าให้ผู้ปกครองฟัง ต้องขอขอบคุณฮอนด้าสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ และอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงด้วย” 

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 009

ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร รองผู้อำนวยการรับผิดชอบแผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทางฮอนด้ามากสำหรับโครงการดีๆแบบนี้และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางฮอนด้าได้เลือกจัดกิจกรรมที่โรงเรียนของเรา ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยทุกวัน เด็กจะได้เรียนรู้การเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งโครงการนี้ ทำให้เด็กได้สัมผัสประสบการณ์จากสถานการณ์จำลอง เพื่อจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดให้กับเด็ก นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย”  

Honda Road Safety for Kids Chiang Mai 007

สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลฮอนด้า 24 ชั่วโมง โทร 02 341 7777 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1 800 239 833 หรือโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการฮอนด้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

READMORE