Bridgestone รักษ์บ้านเกิดปี4

December 25, 2019
Bridgestone รักษ์บ้านเกิดปี4

บริดจสโตนสานต่อโครงการ บริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 4

กรุงเทพฯ26 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด มุ่งมั่นตอบแทนสังคมไทยตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี โดยตลอดทั้งปีนี้ได้ส่งมอบโครงการเพื่อชุมชนและสังคมทั้งหมด 5 โครงการ ภายใต้ “โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิด ปี 4”  ด้วยเป้าหมายร่วมกัน คือ รวมพลังจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือบริดจสโตนกลับไปพัฒนาและร่วมกันสร้างประโยชน์สู่พื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดของตนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้ เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความอย่างยั่งยืนของสังคมไทย   ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี มีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาบ้านเกิดทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้น 22 […]