Great Wall Motors Take over GM Thailand

February 17, 2020
GWM global

Great Wall Motors Take over GM Thailand

Global news incarsmagazine Team RAYONG 17 February 2020 GREAT WALL MOTORS AND GENERAL MOTORS SIGN AGREEMENT FOR PURCHASE OF GM THAILAND RAYONG MANUFACTURING FACILITY Great Wall […]
February 17, 2020
เกรท วอล มอเตอร์ส

ยักษ์!!!ยานยนต์จีน เกรท วอล มอเตอร์ส เซ้งโรงงานจีเอ็มที่ระยอง!!!

ข่าวรถยนต์ ทีมข่าว incarsmagazine  กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เกรท วอล มอเตอร์ส และเจนเนอรัล มอเตอร์ส (จีเอ็ม) ประกาศว่า ข้อตกลงการซื้อขายศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย ในจังหวัดระยองจะสำเร็จลุล่วงหลังจากได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกัน จีเอ็ม ประเทศไทย และจีเอ็ม เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย ซึ่งหมายรวมถึงศูนย์การผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ในจังหวัดระยองจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของ เกรท วอล มอเตอร์ส […]